Knowledge Management
Copyright@2014 BCNPB. All rights RESERVED.
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : together_oat@hotmail.com
Main Menu
Web Link
สรุปผลการเรียนรู้
การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล
การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การเพิ่มผลผลิตการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

นวัตกรรมแผ่น CD
สรุปความรู้ที่ได้รับจากการดูแลคนพิการ