Knowledge Management
Copyright@2014 BCNPB. All rights RESERVED.
Tel : 036-266-170
Fax: 036-267-047
E-mail : bcnpb@pi.ac.th
webmaster : together_oat@hotmail.com
Main Menu
Web Link
KM ด้านการเรียนการสอน
ผังการสร้างสัมพันธภาพในชุมชน โดยกลุ่มสาระวิชาพยาบาล 2
KM วิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
เทคนิคในการติววิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนฯ
ผลการจัดการความรู้โครงการ : การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา
 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในการก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล