ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

  • ดร.ทองปาน บุญกุศล

    Expert: การวิจัยและพัฒนา สถิติและการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์และสรระวิทยา การจัดการเรียนรู้คลีนิก และวิจัยชั้นเรียน

  • อ.จรีรัตน์ อินทวัฒน์

    Expert: สาขาสรีรวิทยา การพยาบาลด้านศัลยกรรม

  • อ.สุจินตนา พันธ์กล้า

    Expert: การวิจัยเชิงปริมาณ และการพยาบาลอนามัยชุมชน
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อสมาคมฯ

งานวิจัยจากวิทยาลัยอื่น

ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ จากวิทยาลัยอื่น

นางสาวบังอร เผ่าน้อย
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:52:11
นางเมธิณี เกตวาธิมาตร
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:51:30
นางนุสรา นามเดช
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:50:58
นางประไพ กิตติบุญถวัลย์
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:50:20
ว่าที่ ร.ต.ท.หญิงผุสดี ก่อเจดี
วพบ.สระบุรี
2013-08-06 08:49:39
นางสาววิยะการ แสงหัวช้าง
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 21:27:48
นางสาวสุรางค์ เปรื่องเดช
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 19:50:58
ดร.กุลธิดา พานิชกุล
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 19:49:15
ดร.ทัศนีย์ เกรินกุลธร
วพบ.สระบุรี
2013-08-05 19:41:00