อ.สุจินตนา พันธ์กล้า

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 7

ความเชี่ยวชาญ: การวิจัยเชิงปริมาณ และการพยาบาลอนามัยชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ.นฤมล จันทร์เกษม

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 17

ความเชี่ยวชาญ: การวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ และการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.กนกอร ชาวเวียง

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 14

ความเชี่ยวชาญ: การวิจัยและพัฒนา การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถิติและการวิจัย สุขภาพจิต และพยาบาลจิตเวช

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ.ผกาทิพย์ ปอยสูงเนิน

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 12

ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ.โยธิน ปอยสูงเนิน

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 7

ความเชี่ยวชาญ: การอนามัยชุมชน อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

รายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมล่าสุด


เอกสาร/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž ติดต่อเรา