อ.เสาวลักษณ์ ตันติสุวิชวงษ์

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 17

ความเชี่ยวชาญ: ด้านจิตวิทยาการแนะแนว

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.เยาวดี สุวรรณนาคะ

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 4

ความเชี่ยวชาญ: การวิจัยและพัฒนา พัฒนศึกษา การจัดการศึกษาและการพยาบาล ในมิติของความเอื้ออาทร

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ.กนกพร เทียนคำศรี

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 12

ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลอายุรกรรม จิตตปัญญาศึกษา เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาพยาบาลเบื้อง)

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.อรทัย สงวนพรรค

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 10

ความเชี่ยวชาญ: การวิจัยและพัฒนา สถิติและการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สุขภาพจิตและพยาบาลจิตเวช

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ.นฤมล จันทร์เกษม

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 17

ความเชี่ยวชาญ: การวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ และการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมล่าสุด


เอกสาร/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž ติดต่อเรา