อ.อรธิรา บุญประดิษฐ์

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 12

ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.เยาวดี สุวรรณนาคะ

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 4

ความเชี่ยวชาญ: การวิจัยและพัฒนา พัฒนศึกษา การจัดการศึกษาและการพยาบาล ในมิติของความเอื้ออาทร

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.อรุณี ไชยฤทธิ์

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 2

ความเชี่ยวชาญ: การวิจัยเชิงปริมาณ สถิติในการวิจัย การพยาบาลอายุรกรรมและศัลยกรรม การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและ ผู้ดูแลผู้ป่วย (caregiver) การบริหารการพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม...

พ.ต.ท.รุ่งรวี ประเสริฐศรี

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 12

ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลสูติศาสตร์ และการบริหารการพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.กนกอร ชาวเวียง

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 14

ความเชี่ยวชาญ: การวิจัยและพัฒนา การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถิติและการวิจัย สุขภาพจิต และพยาบาลจิตเวช

รายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมล่าสุด


เอกสาร/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž ติดต่อเรา