อ.สุภมาส ตามบุญ

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 12

ความเชี่ยวชาญ: กระบวนการกลุ่ม การบริหารการพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.อรุณี ไชยฤทธิ์

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 2

ความเชี่ยวชาญ: การวิจัยเชิงปริมาณ สถิติในการวิจัย การพยาบาลอายุรกรรมและศัลยกรรม การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและ ผู้ดูแลผู้ป่วย (caregiver) การบริหารการพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.เยาวดี สุวรรณนาคะ

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 4

ความเชี่ยวชาญ: การวิจัยและพัฒนา พัฒนศึกษา การจัดการศึกษาและการพยาบาล ในมิติของความเอื้ออาทร

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ.วรวิทย์ ชัยพรเจริญศรี

ระดับการศึกษา: ปริญาโท

วุฒิการศึกษา: 7

ความเชี่ยวชาญ: การวิจัยเชิงปริมาณ ระบาดวิทยา สถิติชีพ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS การพยาบาลครอบครัวและชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันป้องกันการเจ็บป่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ดร.สุมาลี เอี่ยมสมัย

ระดับการศึกษา: ปริญาเอก

วุฒิการศึกษา: 6

ความเชี่ยวชาญ: การวิจัยและพัฒนา สถิติและการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพยาบาลทารก และการพยาบาลเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมล่าสุด


เอกสาร/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž ติดต่อเรา