ดร.อรุณี ไชยฤทธิ์

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
    • ปริญาเอก / 2
    • ปริญาเอก / Doctor of Philosophy, Michigan State University, USA

ความเชี่ยวชาญ:
    • การวิจัยเชิงปริมาณ สถิติในการวิจัย การพยาบาลอายุรกรรมและศัลยกรรม การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและ ผู้ดูแลผู้ป่วย (caregiver) การบริหารการพยาบาล

จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 11 ปี

ความเชี่ยวชาญอื่น: Caregiver role strain Caregiver burden Caregiver depression Caregiver mastery Caregiving tasks and caregiver demands

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ: งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวาย และปัจจัยที่มีผลต่อผู้ดูแลผู้ป่วย ได้แก่ Caregiver burden, Caregiver depressive symptoms, Caregiver Mastery และ Caregiver role strain งานวิจัยเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ได้แก่โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง งานวิจัยเกี่ยวกับการเกาะติดยาต้านไวรัสของผู้ป่วยเอดส์

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น: มีส่วนร่วมรับผิดชอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)

โทรศัพท์: 0813403817

อีเมล์: arunee_chaiyarit@hotmail.com

 

กิจกรรมล่าสุด


เอกสาร/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž ติดต่อเรา