อ.มาลินี บุญเกิด

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
    • ปริญาโท / 12
    • ปริญาโท / พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
    • การดูแลผู้ป่วยด้วยความเอื้ออาทร จัดทำสื่อ Multimedia

จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 7 ปี

ความเชี่ยวชาญอื่น:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:

โทรศัพท์:

อีเมล์: bminnee@gmail.com

 

กิจกรรมล่าสุด


เอกสาร/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž ติดต่อเรา