ดร.เยาวดี สุวรรณนาคะ

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
    • ปริญาเอก / 4
    • ปริญาเอก / ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Postdoctoral Program (Caring Education) University of Colorado at Denver and Health Sciences Center: School of nursing

ความเชี่ยวชาญ:
    • การวิจัยและพัฒนา พัฒนศึกษา การจัดการศึกษาและการพยาบาล ในมิติของความเอื้ออาทร

จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 24 ปี

ความเชี่ยวชาญอื่น:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:

โทรศัพท์:

อีเมล์: Ysuwannaka@yahoo.com

 

กิจกรรมล่าสุด


เอกสาร/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž ติดต่อเรา