ดร.สุนทรีย์ คำเพ็ง

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
    • ปริญาเอก / 13
    • ปริญาเอก / การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ:
    • การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยด้านการบริหารการศึกษา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน

จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 17 ปี

ความเชี่ยวชาญอื่น:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:

โทรศัพท์:

อีเมล์: S_khampeng@hotmail.com

 

กิจกรรมล่าสุด


เอกสาร/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž ติดต่อเรา