ดร.ตรีชฎา ปุ่นสำเริง

ตำแหน่ง: อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
    • ปริญาเอก / 5
    • ปริญาเอก / Ph.D. (Doctor of Philosophy)

ความเชี่ยวชาญ:
    • การวิจัยเชิงปริมาณ ความรุนแรงในครอบครัว การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS , MPLUS , AMOS

จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 14 ปี

ความเชี่ยวชาญอื่น:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:

โทรศัพท์:

อีเมล์: treechada_p@hotmail.com

 

กิจกรรมล่าสุด


เอกสาร/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย Health Excellent Systems ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพž ติดต่อเรา